Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Dolina Odry – geneza; widok z ul. Północnej

Odra jest jedną z najważniejszych rzek Polski, drugą po Wiśle, a siedemnastą wśród głównych rzek europejskich. Tylko w początkowym biegu jest rzeką górską o dużym spadku. Na terenie Polski Odra jest typową rzeką nizinną. Początkowo kieruje się na północny-zachód, a poniżej Wrocławia płynie odcinkami na przemian w kierunkach równoleżnikowym (wschód – zachód) i południkowym (północ – południe). Podobne zmiany kierunku można zaobserwować na Warcie, a nawet Wiśle.
Zmiany kierunku spływu mają związek z przeszłością geologiczną terenu Polski. O kierunku biegu Odry wzdłuż Sudetów zdecydowały siły tektoniczne, które spowodowały obniżenie Niziny Śląskiej i pochylenie jej w kierunku północnym. Do wytworzenia się następujących po sobie równoleżnikowych i południkowych odcinków rzeki przyczyniła się zaś działalność lądolodów. W czasie postoju lądolodu, przed jego czołem, usypane zostały potężne wały moren czołowych i dennych. Wody z topniejących lodów wytworzyły równiny piaszczyste i wielkie doliny, zwane pradolinami, którymi wody płynęły w kierunku zachodnim do Morza Północnego, gdyż teren położony na północ był zatarasowany przez grube masy lodowe. Płynąc w kierunku zachodnim Odra wykorzystuje odcinki pradolin dochodzące miejscami do 20 km szerokości, o płaskich, pokrytych łąkami i polami uprawnymi dnach. Na odcinkach zbliżonych do kierunku południkowego Odra płynie kolejno z jednej pradoliny do drugiej, ze starszej do młodszej, przez tereny pagórkowate będące morenami czołowymi. W pobliżu Słubic Odra przechodzi z Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, a dokładnie jej części - Doliny Środkowej Odry w Lubuski Przełom Odry, czyli przez pasmo moren czołowych Wysoczyzny Lubuskiej.
Dolina rzeki Odry to nie tylko koryto, które w obecnym kształcie jest wynikiem prostowania i zwężania przez człowieka. Koryto wyprostowano żeby woda spływała szybciej i zabezpieczono brzegi faszynami, tzw. główkami. Niegdyś Odra płynęła wieloma korytami jednocześnie i tworzyła starorzecza (dawne koryta) na obszarze całej szerokości doliny. Człowiek odciął żyzne tereny zalewowe wałami i rowami melioracyjnymi odwodnił teren. Lasy łęgowe (zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych), zbocza, terasy (umiarkowanie płaska forma terenu powstała w dolinie rzecznej, która w miarę podnoszenia stanu wód jest stopniowo zalewana), meandry (fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk), starorzecza i mokradła zastąpiły miasta i wsie, pola uprawne i użytki zielone. Dziś, zamiast podmokłego terenu porośniętego lasami widzimy duży otwarty teren zagospodarowany przez człowieka.
Mimo to dolina Odry jest wciąż bardzo cennym obszarem. Jest korytarzem ekologicznym dla migracji roślin i zwierząt, zawiera wielką różnorodność ekosystemów i posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. Pozostały w jej obrębie miejsca o wysokiej różnorodności gatunkowej i charakterystycznej różnorodności krajobrazów w pasowym układzie od koryta rzeki. Dlatego w obrębie doliny Odry w pobliżu Słubic spotykamy wiele form ochrony przyrody, jak Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łęgi Słubickie” czy Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry”.Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one