Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Ilanka – Papiernia Prochowiec i Rybocice

Rzeka Ilanka jest prawym dopływem Odry, do której wpada pod Świeckiem, w 578,5 km jej biegu. Długość rzeki wynosi 60,9 km i bierze początek z niewielkich jezior Trawno i Trawienko leżących na południowy-zachód od Torzymia (powiat sulęciński). Poniżej Rybocic rzeczka wchodzi w pradolinę Odry. Ujścia kilku strumieni, liczne podmycia, zwalone drzewa stwarzają bogactwo mikrosiedlisk wykorzystywanych przez florę i faunę. Na całej długości spotkać można odcinki o wartkim jak też spowolnionym nurcie. Ilanka przepływa przez doliny o urwistych brzegach, ale również rozlewa się szerzej tworząc torfowiska (jeden z typów mokradeł w znacznej mierze zbudowany z mchów torfowców, gdzie zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych – torfu) różnych typów. Obszar zdominowany jest przez tereny leśne w obrębie, których największy udział stanowią różne postaci borów sosnowych zajmujących piaszczyste wysoczyzny. Krawędzie doliny jak też dopływów, w tym licznych wąwozów porastają lasy liściaste - głównie kwaśne buczyny oraz grądy, przechodzące w lasy łęgowe (wilgotne zbiorowiska leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych), głównie jesionowe-olszowe (Fraxino-Alnetum). Obszar ważny dla ochrony siedlisk nizinnych torfowisk zasadowych, turzycowisk (zespół roślinności łąkowo-szuwarowej zbudowany głównie przez rośliny z rodziny turzycowatych) i mechowisk (zabagniony i bezodpływowy obszar, porośnięty ubogą roślinnością: mszakami, krzewinkami i karłowatymi drzewami), lasów łęgowych i grądowych (wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów i dębów oraz z udziałem różnych innych gatunków drzew występujących na danym terenie), torfowisk przejściowych oraz kwaśnych buczyn i dąbrów, w tym także cennych siedlisk nizinnych rzek ze zbiorowiskami włosieniczników.
Na Ilance można zaobserwować mało znane zjawisko bifurkacji, polegające na tym, że część jej wód wpływa poprzez dorzecze rzeki Postomia do Warty, a część wpływa wprost do Odry.
W obrębie doliny rzeczki można spotkać wiele chronionych gatunków roślin, w tym liczne storczyki, a także chronionych gatunków zwierząt, w tym płazy i gady, a także cenne gatunki ryb czy ślimaków. Obszar jest ostoją najliczniejszej w Polsce zachodniej populacji żółwia błotnego. Jedynego gatunku żółwia naturalnie występującego w Polsce.
W pobliżu Rybocic znajduje się Ostoja Przyrody Klubu Przyrodników "Łąki w Rybocicach" - niewielki (pow. 5 ha) kompleks dawnych pól i suchych łąk na krawędzi doliny Ilanki, jedno z niewielu w regionie miejsc występowania rzadkiego węża – gniewosza plamistego.
Ze względu na walory przyrodnicze jest idealną rzeką na organizację spływu kajakowego. Istnieje kilka firm oferujących niezbędny sprzęt do zorganizowania spływu.Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one