Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Rezerwat Przyrody \"Łęgi koło Słubic\" – ul. Szczecińska

Rezerwat „Łęgi koło Słubic” obejmuje leśne tereny zalewowe rzeki Odry, na północ i na południe od Słubic. Kompleks południowy, stanowi zwarty obszar lasów leżący około 1 km od miasta i zajmuje całą prawobrzeżną szerokość doliny o długości i szerokości około 1 km. Stanowi on mozaikę łęgu (zbiorowisko leśne występujące w zasięgu wód powodziowych) dębowo-wiązowo-jesionowego (Querco – Ulmetum), łąk i polan. Kompleks północny rozciąga się między Słubicami a wsią Nowy Lubusz. Część jego lasów leży w tzw. międzywalu i porośnięta jest również przez łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe. Jest to typ wilgotnego lasu, który w przypadku tego Rezerwatu jest zbudowany głównie przez dąb szypułkowy (Quercus robur), związanego z siedliskami okazjonalnie zalewanymi wodami rzecznymi. Występują tu również fragmenty łęgów wierzbowych (Salicetum albae) i topolowych (Populetum albae). Ulegają one regularnym, głównie wiosennym, zalewom. Pozostała część północna leży za wałem przeciwpowodziowym, przez co nie ulega zalewom. Budują ją grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici – Carpinetum) wykształcony z łęgu z dominującym dębem szypułkowym, oraz płaty nasadzonej sosny (Pinus sylvestris). Grądy to wielogatunkowe lasy liściaste siedlisk żyznych i dominujący potencjalnie typ lasu w Polsce. Występują tutaj również takie siedliska jak starorzecza, żyzne zbiorniki porośnięte trzciną, pałką, rzęsą wodną, salwinią pływającą oraz malowniczymi grzybieniami białymi i grążelami żółtymi. Całość jest atrakcyjnym miejscem dla spacerowiczów i wędkarzy.
Rezerwat powstał w celu ochrony cennych lasów łęgowych, ale również w celu ochrony licznej, a nawet najliczniejszej w obszarze środkowego odcinka Odry, populacji dzięcioła średniego. Jest częścią Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łęgi Słubickie”, do których zaliczamy również łąki zalewowe widziane z wału słubickiego. Są to cenne i chronione siedliska terenów otwartych, spotykane jedynie w dolinach dużych rzek nizinnych. Jest to również część dużo większego Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry” chroniącego ptaki cenne dla obszaru Wspólnoty.Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one