Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Pliszka – Koziczyn, Urad

Rzeka Pliszka zachowała do dziś swój naturalny charakter. Zajmuje niewielką dolinę otoczoną przez duży kompleks leśny, głównie borów sosnowych porastających piaszczyste wzniesienia. Wzdłuż rzeki występują płaty nadrzecznych łęgów (wilgotne zbiorowiska leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych), głównie jesionowo-olszowych (Fraxino-Alnetum) oraz liczne torfowiska (jeden z typów mokradeł w znacznej mierze zbudowany z mchów torfowców, gdzie zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych – torfu) i zbiorowiska szuwarowe.
Występują tu cenne gatunki ryb jak boleń pospolity (Leuciscus aspius), koza pospolita (Cobitis taenia), głowacz białopłetwy (Cottus gobio), minóg strumieniowy (Lampetra planeri), piskorz (Misgurnus fossilis) czy różanka pospolita (Rhodeus sericeus). A także inne zwierzęta, jak ślimaki poczwarówki (Vertiginidae), jelonek rogacz (Lucanus cervus) największy chrząszcz Polski zasiedlający stare drzewa, wiele płazów, nietoperzy, i ssaków, w tym wydra (Lutra lutra) czy nawet wilk (Canis lupus).
Cenne siedliska stwarzane przez rzekę Pliszkę oraz cenne gatunki fauny i flory tu występujące zostały objęte ochroną w formie Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Celem jest zachowanie lub odtworzenie różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej. Podstawą funkcjonowania Sieci Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy - z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwana dyrektywą ptasią) oraz z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana dyrektywą siedliskową). W myśl dyrektywy ptasiej oraz dyrektywy siedliskowej, każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego (właściwego) stanu, m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).
Podobnie jak Ilanka, Pliszka jest rzeką, na której organizowane są spływy kajakowe. Na odcinku od Gądkowa Wielkiego do Uradu znajduje się kilka przystani. Istnieje możliwość skorzystania z usług firm zaopatrujących w sprzęt.Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one