Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

WPO - Wydział podatków i opłat lokalnych - karty usług

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument
(który otworzy się w karcie z prawej strony):

KU/WPO/01 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób fizycznych
  IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
KU/WPO/02 - Informacja w sprawie podatku rolnego – powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób fizycznych
  IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
KU/WPO/03 - Informacja w sprawie podatku leśnego – powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób fizycznych
  IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
KU/WPO/05 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
KU/WPO/06 - Informacja w sprawie podatku rolnego – powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  DR-1 Deklaracja na podatek rolny
KU/WPO/07 - Informacja w sprawie podatku leśnego - powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  DR-1 Deklaracja na podatek leśny
KU/WPO/08 - Informacja w sprawie podatku od środków transportowych – powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
KU/WPO/09 - Ulga w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie od posiadania psów lub opłacie targowej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki za zwłokę, umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – dotyczy osób fizycznych
  Wniosek w sprawie ulg podatkowych
KU/WPO/10 - Ulga w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie od posiadania psów lub opłacie targowej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki za zwłokę, umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
  Wniosek w sprawie ulg podatkowych
KU/WPO/11 - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie od posiadania psów
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach
KU/WPO/12 - Wyadnie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników
KU/WPO/13 - Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.
KU/WPO/14 - Stwierdzenie nadpłaty, zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań, zwrot nadpłaty w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie od posiadania psów, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wniosek o zwrot / przeksięgowanie / zaliczenie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań nadpłaty z tytułu podatku/opłaty
KU/WPO/15 - Zwrot opłaty skarbowej
  Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
KU/WPO/16 - Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
KU/WPO/17 - Ulga w spłacie należności cywilnoprawnych – umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty płatności
KU/WPO/18 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
UWAGA: zapoznaj się terminami składania w/w wniosków!!!
KU/WPO/19 - Informacja w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Drukuj

facebook google plus one