Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Analiza społeczno-ekonomiczna transgranicznego obszaru miejskiego Słubice/ Frankfurt nad Odrą

W wyniku realizacji wspólnego transgranicznego projektu urzędy miejskie w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą opracowały wspólnie broszurę. Celem projektu jest zintensyfikowanie i pogłębienie współpracy obydwu urzędów poprzez wymianę danych i informacji z zakresu gospodarki przestrzennej.

Ta dwujęzyczna broszura prezentuje zestawienie porównawcze, zawierające podstawowe informacje na temat obydwu miast i ich istniejących dokumentów planistycznych oraz dane statystyczne dotyczące takich obszarów tematycznych, jak: demografia, mieszkalnictwo i budownictwo, gospodarka i rynek pracy, edukacja i nauka, infrastruktura społeczna, turystyka i reakreacja. Oprócz krótkiego opisu, wyniki projektu udokumentowane zostały w postaci wykresów i diagramów, prezentujących aktualne dane statystyczne. Następnie przeprowadzona została analiza porównawcza istniejących analiz SWOT dla Słubic i Frankfurtu (SWOT jest słowem pochodzącym z języka angielskiego i oznacza analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych). Została ona przeprowadzona dla następujących obszarów tematycznych: położenie i struktura przestrzenno-urbanistyczna, współpraca transgraniczna, współpraca z terenami ościennymi, demografia, mieszkalnictwo i budownictwo, handel detaliczny i usługi, przemysł, rzemiosło i przedsiębiorczość, edukacja i nauka, kultura, turystyka i sport oraz transport i infrastruktura techniczna. Pod koniec zostały sformułowane propozycje dalszych działań dla obydwu urzędów zmierzające do pogłębienia i zintensyfikowania ich współpracy.Broszura zawiera najważniejsze wyniki projektu pt.: „Analiza społeczno-ekonomiczna transgranicznego obszaru miejskiego Słubice/ Frankfurt nad Odrą w celu zbadania możliwości pogłębienia współpracy obydwu urzędów miejskich” i ma służyć w pierwszej kolejności do użytku wewnętrznego obu urzędów.
W czerwcu tego roku w ramach projektu odbyły się również wspólne, polsko-niemieckie warsztaty.

Projekt ma na celu przygotowanie skoordynowanej współpracy urzędów w licznych dziedzinach związanych z planowaniem rozwoju miasta. Ma to prowadzić do lepszego wykorzystania w przyszłości funkcji „Dwumiasta Frankfurt-Słubice” oraz jego korzyści lokalizacyjnych, związanych z położeniem na granicy polsko-niemieckiej, wspólnej granicy wewnętrznej Unii Europejskiej – dla dobra wszystkich mieszkańców po obydwu stronach Odry.

Broszura zostanie wyłożona w obydwu urzędach oraz w Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji – zainteresowani mieszkańcy będą ją mogli stamtąd bezpłatnie uzyskać od 9.12.2013r.


    
                                                                Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
 

Autor: Tomasz Horbacz | 5 grudnia 2013

Wróć Drukuj

facebook google plus one