Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Ocena aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywana jest zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument dotyczy przede wszystkim charakterystyki oraz oceny aktualności ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mapa Gminy  - System Informacji Przestrzennej
 

Drukuj

facebook google plus one