Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Działalność gospodarcza

Załóż firmę przez telefon i inne proaktywne usługi dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017, z pomocą konsultanta, można zarejestrować własną firmę przez telefon. Właściciel firmy może również skorzystać z telefonicznego powiadamiania o zbliżających się ważnych terminach oraz istotnych zmianach w przepisach. Komunikat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDSIĘBIORCY!

Dla Państwa wygody po lewej stronie znajduje się zakładka "Przydatne strony". Publikujemy w niej adresy stron, które zawierają informacje przydatne przedsiębiorcom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


W ramach działań w zakresie  tworzenia w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności  gospodarczej  w Europie Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK), który powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z dyspozycjami dyrektywy usługowej szczególny nacisk położono na umożliwienie realizacji wspomnianych procedur i formalności w sposób zdalny i elektroniczny za pośrednictwem tego Punktu www.biznes.gov.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !

W dniu 06.08.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach została przesłana prośba od Burmistrza Miasta Ząbki o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczna ankiety która zamieszczona jest na stronie www.perkowski.info w terminie do dnia 10.08.2014 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja instrukcji CEIDG /zmiany w sekcji 14/.


    Uprzejmie informujemy, że na stronie www.ceidg.gov.pl w pasku Formularze  i i instrukcje, opublikowana została nowa wersja wniosku o wpis do CEIDG oraz instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.
Wniosek i instrukcja dostępne są również w  wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1  – Biuro Obsługi Interesanta – parter lub w Wydziale Społeczno – Administracyjnym , parter pok. 020.
    Ponadto przypominamy, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Uwaga!
    Przedsiębiorca, który zawiesza działalność gospodarczą z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, składając wniosek o jej zawieszenie musi wskazać okres zawieszenia. Wskazanie okresu zawieszenia nie jest równoważne z automatycznym jej wznowieniem po tym okresie. Przed upływem końca zawieszenia przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności, w przeciwnym przypadku będzie podlegał wykreśleniu z CEIDG, na podstawie art. 34 ust 2. pkt 3a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z urzędu w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki)
    Na stronie internetowej ZUS zostały wskazane szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem oraz ustalania podstawy wymiaru składek dla tych osób.
link szczegółowych informacji ZUS
link do papierowej wersji formularza
 ROZWÓJ LOKALNEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 
POMOC W ZARZĄDZANIU MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM
INFORMACJE NA STRONIE: WWW.MIKROPORADY.PL


 TERMINY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, uprzejmie przypominam o zachowaniu terminów wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a mianowicie :  <zobacz artykuł>

WIĘCEJ INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW : http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/

 

Jak założyć firmę?

 

 

Ustawy deregulacyjne
Ustawy mające na celu redukcję niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, jakie Rząd proponuje przedsiębiorcom. Przyjęte lub proponowane rozwiązania mają prowadzić przede wszystkim do stworzenia lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Pierwsza ustawa deregulacyjna obowiązuje od 1 lipca 2011 r. - ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych, której celem jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Druga ustawa deregulacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. – ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, której celem jest ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla obrotu gospodarczego.
Trzecia ustawa deregulacyjna – projekt zakłada obowiązywanie jej od 1 stycznia 2013 r. – ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, której celem ma być poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.
Więcej na ten temat:
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
Trzecia ustawa deregulacyjna
 

Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć wiodących instytucji otoczenia biznesu, wspierająca powstawanie, rozwój i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakres usług informacyjnych obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące podejmowania działalności gospodarczej, obowiązków podatkowych, zatrudnienia pracowników, finansowania działalności, możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizacje projektu, możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych czy też szkoleń.
55 Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług zostało wybranych we właśnie zakończonym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z ich usług będzie można skorzystać jeszcze w lutym.
w woj. lubuskim to:
1. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (podregion zielonogórski),
2. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (podregion gorzowski).
Nowe Punkty Konsultacyjne KSU prowadzić będą:
• usługi doradcze pod nazwą „asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” , której celem jest wsparcie początkującego przedsiębiorcy,
• usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej,
• „opieka nad klientem”.

Dostępność „Nowych PK KSU” dla klientów nie powinna ulec zmianie. Nie dość, że każdy PK KSU – oprócz osobistego spotkania z klientem - będzie realizował swoje usługi telefonicznie oraz on-line (mailowo, poprzez stronę www), to jeszcze prowadził będzie minimum 2 dyżury w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Krajowego Systemu Usług można uzyskać na stronie
www.ksu.parp.gov.pl/pl
 

 

 

Działalność regulowana

Kategoria działalności regulowanej pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Za taką działalność uznano m.in. niektóre z rodzajów działalności gospodarczej wymagające dotychczas zezwoleń.

Definicja działalności regulowanej - art. 5 pkt  5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwanej dalej ustawą.
 „działalność regulowana to – działalność gospodarcza,  której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa”

Wpisu do rejestru działalności regulowanej organ prowadzący rejestr dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Kwestie szczegółowe, takie jak warunki wykonywania danej działalności, organ prowadzący rejestr, sposób prowadzenia rejestru, treść oświadczenia przedsiębiorcy, dane podlegające wpisowi do rejestru itp., określają przepisy ustaw regulujących daną działalność.
Poniższa tabela wskazuje na właściwe przepisy  oraz organy rejestrowe.

Załączniki do pobrania:

Drukuj

facebook google plus one