Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Kwartalne sprawozdania składane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wzory sprawozdań zostaną określone rozporządzeniem Ministra Środowiska. Rozporządzenie to zostało skierowane do podpisu Ministra Środowiska i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia (co nastąpi po 30 kwietnia 2012 r.). Oznacza to, że w/w wymienione podmioty nie mają obowiązku składania sprawozdań za I kwartał 2012 r. na formularzu określonym przez Ministra Środowiska. Jednakże mają obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji wymaganych odpowiednio w art. 9n ust. 3 lub 9o ust. 3. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia forma przekazania tych informacji jest dowolna. Podmioty mogą skorzystać ze wzorów formularzy, które będą obowiązywały, jednakże w przypadku gdy nie skorzystają z tych formularzy i przekażą wymagane informacje w innej formie, gminy nie mają podstawy, aby odmówić ich przyjęcia.
Dla podmiotów, które będą chciały skorzystać z formularzy określonych w skierowanym do podpisu Ministra Środowiska rozporządzeniu zamieszczamy wzory formularzy w formacie umożliwiającym wprowadzanie danych

Uwaga!
Dowolność sposobu przedstawiania sprawozdania dotyczy jedynie sprawozdań za I kwartał 2012 r. Po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Środowiska zostanie ono skierowane do publikacji i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie podmioty będą miały obowiązek składania sprawozdań, zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu.
 

Drukuj

facebook google plus one