Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Ochrona środowiska

  • Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2015 - 2018.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 -j.t.)  oraz zgodnie z art. 30 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.), Burmistrz Słubic podaje do publicznej wiadomości informację, iż przystąpiono do opracowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2015 – 2018.
Z niezbędna dokumentacją sprawy tj. z projektem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2015 – 2018 można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w pokoju nr 202 od pon. – pt. od godz. 800 do 1600. oraz na stronie Urzędu w zakładce ochrona środowiska.
Zgodnie z art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1.    w formie pisemnej,
2.    ustnie do protokołu,
3.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 –j.t.) na adres agata.kulaga@slubice.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 25 listopada 2014 r. do dnia 16 grudnia 2014 r.
Informuję, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.) uwagi i wnioski złożone po dniu 16 grudnia 2014 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Słubic.
 

  • Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom które mogą pojawić się w przyszłości. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w nowych przepisach o ochronie środowiska.
W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym regionu, w programie zaprezentowano:
- podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska oraz monitorowania jego przyszłych zmian,
- podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy.

  • Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słubice

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących.
14 maja 2002 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.
Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska.
Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim w budownictwie, określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane co 5 - 7 lat, praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 r.
Przy założonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest ustalenia kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest.
 

 

Drukuj

facebook google plus one