Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Odpady - informacje

 

Wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Wywóz odpadów z zabudowy wielorodzinnej z terenu Słubic

Wywóz odpadów z ogrodów działkowych na rok 2018
Wywóz odpadów z ogrodów działkowych na rok 2019


Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - Słubice i Kunowice na rok 2018
Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - Słubice i Kunowice na rok 2019
Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - sołectwa

Wywóz odpadów biodegradowalnych (zielone i bioodpady) z zabudowy jednorodzinnej - Słubice i Kunowice
Wywóz odpadów biodegradowalnych (zielone i bioodpady) z zabudowy jednorodzinnej - sołectwa

Wywóz odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej - Słubice i Kunowice
Wywóz odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej - sołectwa

Wywóz odpadów segregowanych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) z zabudowy jednorodzinnej - Słubice i Kunowice
Wywóz odpadów segregowanych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) z zabudowy jednorodzinnej - sołectwa

 

Uwaga mieszkańcy !

 

Od  1 sierpnia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem ilości osób i rodzaju nieruchomości.

Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób selektywny:

a)    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej, w wysokości:

-    8 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    24 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych;

b)
    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, w wysokości:

-    9 zł jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    27 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych;

2)  jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej, w wysokości:

-    18 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    45 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych;

b)    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, w wysokości:

-    20 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    70 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni do 31 sierpnia 2016 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach nowe deklaracje o wysokości opłaty.

Deklaracje można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik DO-Z1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości.

Załącznik DO-Z2 przeznaczony jest dla współwłaścicieli nieruchomości.

Załącznik DO-Z3 oświadczenie

Zmianie ulega także termin uiszczania opłaty, która powinna być wpłacana z dołu bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego wskazany przez Urząd Miejski, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

2) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

3) za III kwartał do 15 października danego roku,

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Uchwała nr XX/181/2016 RM w Słubicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XXI/189/2016 RM w Słubicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/182/2016 RM w Słubicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/180/2016 RM w Słubicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/179/2016 RM w Słubicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Słubice

Uchwała nr XX/178//2016 RM w Słubicach w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

.


Postępowanie z odpadami z terenu Gminy Słubice

 

Zgodnie z uchwałą XXX/281/12 z dnia 10 września 2012 roku Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku” wskazuje się, że:

    • Odpady komunalne z terenu Gminy Słubice, kierowane będą do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz składowania odpadów komunalnych w Kunowicach, lub do instalacji zlokalizowanej w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
    • Odpady zielone selektywnie zebrane oraz inne bioodpady, kierowane będą do instalacji zlokalizowanej w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie lub do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 49.


Informacja dla mieszkańców Gminy Słubice dotycząca
odpadów selektywnie zebranych.

Mieszkańcy Gminy Słubice jako posiadacze odpadów komunalnych zobowiązani są do prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin itp.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który planuje się wybudować w Słubicach przy ul. Krótkiej 8.

Mieszkańcy będą mogli dostarczyć w/w odpady nieodpłatnie, poza terminami wskazanymi w harmonogramie odbierania odpadów do PSZOK w poniedziałki, środy i soboty w godz. od. 7.00 do 18.00 – zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.

Sprawozdania

Pobierz informację o odpadach zebranych w Gminie Słubice zawartą w sprawozdaniu Burmistrza Słubic z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012.

Pobierz informację o odpadach zebranych w Gminie Słubice zawartą w sprawozdaniu Burmistrza Słubic z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013.

Pobierz informację o odpadach zebranych w Gminie Słubice zawartą w sprawozdaniu Burmistrza Słubic z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014.

Pobierz informację o odpadach zebranych w Gminie Słubice zawartą w sprawozdaniu Burmistrza Słubic z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015.

 

Dalsze informacje znajdziesz niżej:

 

Tutaj znajdziesz informację o zużytym sprzęcie RTV i AGD

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Więcej o nowo uchwalonym prawie do czystego środowiska,

Informacja dla przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych,

Zobacz prezentację zasad gospodarki odpadami...

Uchwała - regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Słubice

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Słubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

facebook google plus one