Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Zapraszamy do komisji, która oceni oferty stowarzyszeń

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słubice w 2019 roku w następujących obszarach: 1) ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, 2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 4) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria : • osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie w wyżej wymienionych obszarach; • przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy; • osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności; • korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej wchodzą: 1) przedstawiciele Burmistrza, spośród pracowników Urzędu – 3 osoby; 2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do 2 osób, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie; 3) komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, w sytuacjach wskazanych w ustawie; 4) w pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Burmistrza lub komisję.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Zadania komisji konkursowej są następujące: • ocena merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu na podstawie Karty oceny oferty; • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Magdalena Nowak-Stupienko - pokój 111, telefon 95 737 20 11, e - mail: magdalena.stupienko@slubice.pl.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, 69 - 100 Słubice lub złożyć w pokoju nr 111 do dnia 20 lutego 2019 roku.

Autor: Beata Bielecka | 13 lutego 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one