Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

FRANKFURT(O) (RFN) - współpraca i partnerstwo miast - 1975r.

Frankfurt(O) leży w kraju związkowym Brandenburgia, prawa miejskie uzyskał w 1253 r. W XIV i XV wieku aktywny członek Związku Hanzy. Od 1506 do 1811 ośrodek uniwersytecki.
77.000. mieszkańców, ośrodek przemysłu , metalowego, materiałów budowlanych, znajdują się tu małe i średnie zakłady przemysłu elektronicznego, dobrze rozwinięta sieć usług. Kolejowe połaczenie między Polską a Niemcami na linii Warszawa - Berlin. Od 1991r. Siedziba Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina".
Znajduje się tu Instytut Fizyki i Półprzewodników. Zabytki: późnogotycki ratusz, kościół Mariacki, hala koncertowa, muzeum Kleista.

Kontakt:
Stadt Frankfurt (Oder)
Am Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)
tel.0335 552 1321
fax 0335 552 1329
www.frankfurt-oder.de

... W ten sposób chcielibyśmy stworzyć na niemiecko-polskiej granicy przykład pojednania i dobrej współpracy miedzy Polakami i Niemcami, wolnej od przejawów i nacjonalizmu. Naszym zdaniem jest to jedyna droga do przyszłości....
(...) Chcemy niezwłocznie przystąpić do nawiązania kontaktu we wszystkich dziedzinach, w dziedzinie rozwoju miast, zaopatrzenia w usługi komunalne, ruchu miejskiego, kultury, oświaty i nauki, sportu, handlu i turystyki. Oprócz tego dążymy do lokalizacji polsko-niemieckiego dzieła o młodzieży oraz do stworzenia "Domu europejskiego" w naszym związku miast.

Słubice/Frankfurt nad Odrą, w dniu 16 kwietnia 1991

Fragment "Wspólnego oświadczenia" Burmistrzów Słubic i Franfurtu (O) z 1991 roku


POROZUMIENIE

o współpracy miast Słubice, Rzeczpospolita Polska i Frankfurt/ nO, Republika Federalna Niemiec.

Miasta Słubice i Frankfurt nO. uzgadniają, opierając się na od wielu lat utrzymywanych kontaktach i powstałych przy tym przyjacielskich stosunkach pomiędzy mieszkańcami i instytucjami obu miast, kontynuować współpracę na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz przyczyniać się do znoszenia uprzedzeń i przesądów między Polakami i Niemcami.

Za obopólnym porozumieniem ustala się:

1. Burmistrz Słubic i Nadburmistrz Frankfurtu nO. będą odbywać regularne (przynajmniej raz na kwartał) spotkania dla dokonania oceny współpracy między miastami oraz ustalenia działań na okres następny.
2. Regularne spotkania (przynajmniej raz na kwartał) będą odbywać również gremia kierownicze instytucji samorządowych, celem podjęcia konkretnych ustaleń dotyczących współpracy w określonych dziedzinach.
3. Współpraca pomiędzy Radami Miejskimi:
- wymiana materiałów o obradach Rad,
- udział radnych obu miast w wybranych punktach porządku dnia sesji Rad Miejskich lub zebrań komisji.
4. Zapraszanie przedstawicieli władz drugiej strony do udziału w ważnych spotkaniach społecznych i kulturalnych.
5. Współpraca gospodarcza :
- tworzenie grup roboczych ds. współpracy komunalnej i gospodarczej dla wypracowania możliwości współpracy (zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, zaopatrzenie w energię, komunikacja miejska i.t.d.)
- udział partnerów w targach regionalnych,
- wspólne działania w zakresie ochrony środowiska,
- współdziałanie w zakresie urbanistyki i renowacji miast,
- wspólne działanie w ramach World Trade Center.
6. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym.
7. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i usprawniania ruchu przygranicznego.
8. Współpraca oświatowa i kulturalna :
- działanie na rzecz rozbudowy i rozwoju Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" oraz Collegium Polonicum,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe,
- wspieranie dwustronnej współpracy szkół, przedszkoli i bibliotek,
- wzajemna promocja i wymiana imprez kulturalnych,
- wzajemne korzystanie z zaplecza kulturalnego i wymiana informacji,
- rozwijanie corocznego Święta Odry w łączące obywateli regionu wydarzenie kulturalne, sportowe i społeczne.
9. Współpraca w dziedzinie sportu :
- wspólne działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- opracowywanie wspólnego kalendarza imprez sportowych,
- dwustronne korzystanie z zaplecza sportowego,
- popieranie działań na rzecz tworzenia wspólnych drużyn i zespołów sportowych,
- wspólne organizowanie i udział w imprezach sportowych.
10. Materialne, organizacyjne i finansowe wspieranie Międzynarodowej Wspólnoty Działań "Pro Europa Viadrina" mającej na celu koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej i podejmowanie prac na rzecz powołania euroregionu.
11. Współpraca przy opracowywaniu i wdrażaniu w życie wspólnej koncepcji promocji.

Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakowo obowiązującą moc.

 

52.342135 14.532165

 

Autor: Rafał Jeżak | 4 listopada 2011

Wróć Drukuj

facebook google plus one