art
contenttext

Współpraca transgraniczna

Przeobrażenia w Europie, Polsce i Niemczech w latach 80-tych i 90-tych stworzyły Polakom i Niemcom niepowtarzalną szansę współpracy i przyjaźni. Ostatnie lata potwierdziły, że współpraca sąsiedzka między Polską i Niemcami jest możliwa i obopólnie korzystna, a granica polsko - niemiecka tak mocno obciążona w przeszłości konfliktami urosła do rangi symbolu pojednania polsko - niemieckiego i europejskiej integracji. W wyniku przemian polityczno - społecznych i gospodarczych lat 1989 - 1990 miasto Słubice stanęło wobec nowej sytuacji i nowych wyzwań - duże znaczenie miało tutaj otwarcie granicy dla ruchu bezwizowego i zwiększenie możliwości współpracy z niemieckim miastem sąsiedzkim Frankfurtem n/O.

Pierwsza deklaracja rozwijająca współpracę obu miast została podpisana w dniu 16 kwietnia 1991r. przez Nadburmistrza miasta Frankfurt nad Odrą i Burmistrza miasta Słubice.
Treść wspólnego oświadczenia wyrażała: "wolę wspólnoty gospodarczej i współpracy kulturalnej w ramach bezwizowego ruchu granicznego, bez naruszenia suwerenności państwowej i administracyjnej obu stron" poprzez:

- "stworzenie na niemiecko - polskiej granicy przykładu pojednania i dobrej współpracy między Polakami i Niemcami, wolnej od przejawów nacjonalizmu. Naszym zdaniem jest to jedyna droga do przyszłości",
- "niezwłoczne przystąpienie do nawiązania kontaktu we wszystkich dziedzinach; w dziedzinie rozwoju miast, zaopatrzenia w usługi komunalne, ruchu miejskiego, kultury, oświaty i nauki, sportu, handlu i turystki".

 

W dalszej części oświadczenia Burmistrzowie obu miast stwierdzili:
" Jesteśmy pewni, że rządy Rzeczypospolitej Polski, Republik Federalnej Niemiec oraz Komisja Wspólnot Europejskich będą nam towarzyszyć na naszej wspólnej drodze i będą popierać swoimi środkami nasze wspólne przedsięwzięcia. Liczymy również na poparcie niemieckiego stowarzyszenia "Pro Brandenburgia" oraz polskiego Związku Gmin Zachodnich, których celem jest również zbliżenie polskiego i niemieckiego narodu".
Prosimy Komisję Wspólnot Europejskich, rządy, instytucje oraz wszystkich ludzi w Europie o silne poparcie w naszych dążeniach."

Powyższe dążenia w późniejszym okresie zostały zauważone i nagrodzone przez Parlament Europejski, który uhonorował oba miasta Dyplomem a następnie Flagą Europejską i Plakietą Europy.

Pierwsze "Wspólne Oświadczenie" o współpracy zostało doprecyzowane w dniu 18 maja 1993r. "Porozumieniem" o współpracy miast Słubice i Frankfurt n/O, w którym określono wspólne cele i zadania na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturalnej w celu przyczynienia się do znoszenia uprzedzeń przesądów między Polakami i Niemcami.

W wyniku tego porozumienia ustalono, że:

1) Burmistrz Słubic i Nadburmistrz Frankfurtu n/O odbywają regularne (przynajmniej raz na kwartał) spotkania dla dokonania oceny współpracy między miastami oraz ustalenia działań na okres następny.
2) regularne spotkania
(również przynajmniej raz na kwartał) będą odbywać się również gremia kierownicze instytucji samorządowych, celem podjęcia konkretnych ustaleń dotyczących współpracy w określonych dziedzinach.
3) współpracować będą Rady Miejskie:
- wymiana materiałów o obradach Rad.
- udział radnych obu miast w wybranych punktach porządku dnia sesji Rad Miejskich lub zebrań komisji - wspólne sesje raz na rok.
4) zapraszanie przedstawicieli władz drugiej strony do udziału w ważnych spotkaniach społecznych i kulturalnych.
5) współpraca gospodarcza: - utworzono grupy robocze ds. współpracy komunalnej i gospodarczej dla wypracowania możliwości współpracy (zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, zaopatrzenie w energię, - udział partnerów w targach regionalnych, - wspólne działania w zakresie ochrony środowiska, - współdziałanie w zakresie urbanistyki i renowacji miast.
6) podejmowane będą wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym.
7) podejmowane będą wspólne działania na rzecz rozwoju i usprawniania ruchu przygranicznego.
8) współpraca oświatowa i kulturalna - będą intensyfikowane : - działania na rzecz rozbudowy i rozwoju Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" oraz Collegium Polonicum, - wspieranie dwustronnej współpracy szkół, przedszkoli i bibliotek, - wzajemna promocja i wymiana imprez kulturalnych, - wzajemne korzystanie z zaplecza kulturalnego i wymiana informacji, - rozwijanie corocznego Święta Odry w łączące obywateli regionu wydarzenie kulturalne, sportowe i społeczne.
9) współpraca w dziedzinie sportu: - wspólne działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, - opracowanie wspólnego kalendarza imprez sportowych, - dwustronne korzystanie z zaplecza sportowego, - popieranie działań na rzecz tworzenia wspólnych drużyn i zespołów sportowych, - wspólne organizowanie i udział w imprezach sportowych.

Porozumienie z dnia 18 maja 1993r. precyzyjnie określiło w jakich dziedzinach będą współpracować miasta. W 1993r. Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę nr XLIX/262/93 w sprawie wspólnych działań pomiędzy Słubicami a Frankfurtem n/O w zakresie ochrony środowiska. Wspólna Komisja Ekologiczna miała termin ukonstytuowania się do lutego 1994r.

Określono główne obszary prac Komisji :
- składowanie, utylizacja i segregacja odpadów stałych,
- gospodarka ściekami, - zaopatrzenie w wodę pitną,
- gospodarcze wykorzystanie rzeki Odry w aspekcie ochrony środowiska,
- kontrola emisji spalin, - obszary przyrodniczo chronione i zieleń miejska.
 

Taką samą uchwałę podjęła Rada Miejska miasta Frankfurt n/O dnia 13. 10. 1993r nr 93/37, 1/1022.
 

W 1994r. w wyniku "Porozumienia" Słubicko - Frankfurcka Komisja Ekologiczna, która opracowała raport o stanie środowiska naturalnego w rejonie nadodrzańskim opracowała Raport . Dokument ten zawiera katalog 12 punktów-zadań w tej dziedzinie, dla Frankfurtu n/O i Słubic, najważniejsze to:
1) redukcja CO2 i ochrona klimatu
- opracowanie listy środków do wspólnej realizacji. Zatwierdzenie planu działania w celu redukcji CO2 i oszczędności energii w obu miastach i kontrola realizacji.
2) obniżenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze i hałas pochodzenia komunikacyjnego.
- poszukiwanie wspólnych rozwiązań problemu komunikacji transgranicznej przez most miejski i na autostradzie. Rozwinięcie systemu transgranicznego nadzoru środowiska naturalnego na terytorium Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Kontynuacja wspólnego programu pomiaru jakości powietrza atmosferycznego oraz próby rozszerzania go na inne elementy środowiska, jak obciążenie hałasem, zanieczyszczenie wód. Publikowanie wspólnych raportów dotyczących tego monitoringu środowiska.
3) ochrona wspólnego krajobrazu.
- rozwinięcie zielonego pierścienia krajobrazowego wokół Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Kontrola, czy w planach na przyszłość przewidziano możliwie minimalne zajmowanie terenów i czy nie przewiduje się niszczenia wartościowych elementów krajobrazu. Wzajemne informacje i uzgodnienia w sprawie rozwoju terenów ochrony przyrody po obu stronach Odry.
4) krajobraz doliny Odry, zbliżony do naturalnego i zapobieganie powodziom.
- zabezpieczenie przestrzeni krajobrazowej w dolinie Odry w stanie możliwie zbliżonym do naturalnego. Wspólne opracowywanie raportów o stanie urządzeń przeciwpowodziowych i opracowanie planu ich rekonstrukcji z uwzględnieniem ochrony walorów przyrodniczych krajobrazu łęgu nadodrzańskiego.
5) turystyka nieszkodliwa dla środowiska naturalnego.
- rozwinięcie wspólnej koncepcji turystyki łagodnej i nieszkodliwej dla środowiska z wykorzystaniem potencjałów obu miast.
6) informacja i uzgodnienie w celu opracowania i aktualizacji podstawowych dokumentów parlamentów komunalnych.
- Regularna wymiana informacji i uzgodnienia przy opracowaniu i aktualizacji podstawowych dokumentów parlamentów miejskich Frankfurtu nad Odrą i Słubic(np. plany kształtowania krajobrazu, plany zagospodarowania, komunikacyjne koncepcje kierunkowe, plany minimalizacji hałasów ...).
7) wspólna koncepcja ekorozwoju.
- opracowanie na bazie niniejszego "Raportu" wspólnej koncepcji ekorozwoju obu miast, programu ochrony środowiska oraz programów działań inwestycyjnych w ochronie środowiska
- krótkoterminowego, weryfikowanego co rok na okres 3 lat,
- długoterminowego na okres 15 lat.

 

Gmina Słubice z zadań priorytetowych w zakresie ochrony środowiska zrealizowała w latach 1993 - 1999 następujące zadania:

1) w zakresie składowania, utylizacji i segregowania odpadów stałych: W latach 1992 - 93 wybudowano w Kunowicach komunalne wysypisko odpadów wg nowych technologii.
2) w zakresie gospodarki ściekowej: Gmina w latach 1993 - 1996 wybudowała komunalną oczyszczalnię ścieków w Słubicach, która przyjmuje wszystkie ścieki wyprodukowane w mieście i gminie. Dzięki tej inwestycji miasto przestało zatruwać środowiska naturalne.
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną: W latach 1997 - 98 Gmina wybudowała stacje uzdatniania wody dla miasta Słubice i wsi Kunowice. Wcześniej w latach 1990 - 92 wybudowano stację uzdatniania wody i wodociąg wiejski w Rybocicach dla wsi Rybocice, Kunice, Świecko.
4) w zakresie kontroli emisji spalin: W roku 1997 były prowadzone kontrole emisji spalin, przez służby ze strony Frankfurt n/O, wyniki badań zostały wykorzystane w opracowaniu "Wspólnego raportu o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego miast Słubice i Frankfurt n/O". Gmina Słubice realizuje zadania polegające na zmniejszeniu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie kotłowni węglowych i koksowych na kotłownie olejowe i gazowe. W latach 1996 - 1998 przebudowano kotłownie lokalne w budynkach komunalnych, szkołach, przedszkolach, spółdzielniach mieszkaniowych, zakładach usługowych i produkcyjnych w centrum miasta

W dniu 20 listopada 1997r. Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę nr XLVIII/293/97 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie podpisania pomiędzy Gminą Słubice i Miastem Frankfurt n/O porozumienia o współpracy podczas katastrof, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków w regionie przygranicznym.
Na podstawie powyższej uchwały podpisane przez Burmistrza Słubic i Nadburmistrza Frankfurtu n/O, porozumienie zobowiązało strony do:

1) przekazywania sobie informacji o wszelkich nadzwyczajnych zdarzeniach, jakie będą mieć miejsce na terytorium własnego państwa w granicach terytorialnych miasta i gminy Słubice, po stronie polskiej oraz miasta Frankfurt n/O po stronie niemieckiej, oraz o takich zdarzeniach, których skutki mogą przenieść się na terytorium sąsiedniej strony,
2) wymieniania informacji o zagrożeniach i szkodach mogących rozprzestrzenić się na terytorium drugiej umawiającej się strony, które obejmują również wyprzedzające przekazywanie informacji o pomiarach i prognozach,
3) udzielania sobie w miarę swoich możliwości, wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, które powodują poważne szkody lub zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dóbr materialnych oraz środowiska naturalnego, a które mogą być całkowicie opanowane przy użyciu własnych środków strony zwracającej się o pomoc.

 

W treści porozumienia ujęto także bardziej szczegółowe zadania takie jak kompetencje, przekraczanie granicy państwowej, koordynacji i kierowania ogólnych działań połączeń telekomunikacyjnych, rozstrzygania spraw spornych itp.

 

Znaczącą dziedziną współpracy obu miast jest współpraca w zakresie planowania przestrzennego.
Słubice wraz z Frankfurtem nad Odrą zdecydowały się na wspólne opracowanie urbanistycznego transgranicznego planu struktury przestrzennej miast Slubice i Frankfurt (O).Wspólna sesja obu rad Miejskich i jednobrzmiące uchwały określiły uwarunkowania przestrzenne w 1994r. dla skoordynowanego rozwoju obu miast. Było to działanie precedensowe, gdyż po raz pierwszy w historii planowania przestrzennego Polski i Niemiec obejmowało obszar wykraczający poza granice jednego państwa. Opracowany teren obejmował granice administracyjne Frankfurtu n/O i Słubic wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, na którym położone jest drogowe połączenie między Polską a Niemcami oraz terminal towarowych odpraw celnych - dwa najistotniejsze elementy aktywizujące tą przestrzeń. Uchwała w sprawie przyjęcia opracowanej koncepcji strukturalnej zawierała także fundamentalny dla późniejszej współpracy transgranicznej zapis o wspólnym planowaniu obu miast i wspieraniu wspólnie uzgodnionych przedsięwzięć , kluczowych dla Słubic i Frankfurtu. Od momentu jej uchwalenia konsultowano bądź rozwiązywano wspólnie następujące zagadnienia :

- sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Słubic wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obowiązującego od 1994r.,
- wspólne opracowanie przez urbanistów z Frankfurtu (O)i Słubic struktury przestrzennej śródmieść obu miast w czerwcu 1997r.,
- konsultacje w fazie roboczej, a następnie przekazanie stronie niemieckiej w 1998r. zakończonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Słubic ,
- przystosowanie miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych w powiązaniu z Frankfurtem (opracowanie z 1998r.),
- konsultacje kolejnych faz planu zagospodarowania przestrzennego Frankfurtu n/O ze stroną polską. Strona polska brała udział w spotkaniach we Frankfurcie na ten temat, na których eksponowała konieczność uwzględnienia w projekcie drugiego mostu, tzw. "mostu północnego" spinającego układy komunikacyjne obu miast. W ostatecznej, wersji planu Frankfurtu dostarczonej stronie polskiej w 1999r. od miejsca projektowanego w planie Słubic mostu - jest zaznaczony korytarz, w którym istnieje możliwość kontynuacji polskiej obwodnicy po stronie niemieckiej z włączeniem jej w sieć drogową Frankfurtu,
- powiadomienie w listopadzie 1998r przez stronę niemiecką o przewidywanym remoncie istniejącego mostu miejskiego wraz z przesłaniem projektu, na którym uwidoczniono kolejne fazy prac oraz prośby o opinię,
- przesłanie stronie niemieckiej w celu zaopiniowania projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice" w 1999r.

Istotnym problemem zmuszającym Słubice i Frankfurt nad Odrą do zintensyfikowania działań na rzecz rozwoju miast jest fakt, że rozwój ekonomiczny Frankfurtu nad Odrą wyprzedza znacznie rozwój Słubic.
Wynikająca z tego dysproporcja, jest również niekorzystna dla Frankfurtu nad Odrą i sprzeczna z nadrzędnym celem polityczno - ekonomicznym Unii Europejskiej, którym jest możliwie szybkie wyrównanie tempa rozwoju polsko - niemieckich obszarów nadgranicznych w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji poprawy strukturalno - funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, było aktywne włączenie się Słubic do programu zintegrowanej koncepcji "Strategia Frankfurt (O) - Słubice 2003". Program ten, skierowany na inicjowanie, wspieranie i realizację konkretnych projektów innowacyjnego, ekologicznego i harmonijnego rozwoju miasta, wpłynie znacząco na dalszą poprawę przestrzeni miejskiej Frankfurtu n. Odrą, a Słubicom da znaczący impuls rozwojowy. Zarówno dla Frankfurtu n. Odrą, jak i dla Słubic program ten jest możliwy do zrealizowania wyłącznie przy istotnym wsparciu środków europejskich, przy czym dla Frankfurtu oznaczać on będzie dalszą poprawę zaawansowanych już procesów renowacyjno - rozwojowych, dla Słubic natomiast, ma on decydujące znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta, której warunkiem jest poprawa jego struktury przestrzennej.

W dniu 05. 06. 2000r. miasta Słubice i Frankfurt n. Odrą uchwaliły na wspólnym posiedzeniu swych rad miejskich " Zintegrowaną koncepcję Strategii Frankfurt (Oder) - Słubice 2003". Koncepcja ta obejmuje obchody 750 - lecia założenia miasta Frankfurtu (O), 23 "Dni Hanzy Czasów Nowożytnych", której członkiem są również Słubice, oraz przedsięwzięciem "Ogród Europejski 2003". Projekt słubicki stawia sobie za cel, ekologiczną odnowę przestrzeni miejskiej, oraz renowację części miasta, rozwój infrastruktury gminnej. Realizacją projektu "Ogród Europejski - Słubice 2003" zamierzają Słubice osiągnąć następujące cele:


- trwałą poprawę infrastruktury i przestrzeni miejskiej,
- aktywizację gospodarczą miasta,
- zasadniczą poprawę ekologii i bilansu energetycznego miasta i gminy,
- istotne wzmocnienie demokracji lokalnej i aktywności obywateli,
- aktywizację kapitału prywatnego krajowego i zagranicznego,
- rozwój infrastruktury turystycznej ,
- stworzenie modelowych rozwiązań w wyżej wymienionych dziedzinach dla dalszych działań w Słubicach i innych polskich miastach i gminach,
- zacieśnienie współpracy i kontaktów z Frankfurtem n. Odrą i przygranicznymi regionami Brandenburgii,
- istotny wkład w proces wyrównania różnic ekonomicznych między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami.


Realizacja całego programu przebiegać będzie w dwóch fazach: 2000 - 2003 i 2003 - 2005. Finansowanie programu zamierza się realizować z funduszy miejskich, państwowych i europejskich, integrując jednocześnie znaczne potencjały inicjatyw obywatelskich, kościelnych i prywatnych.
W ramach programu "Ogród Europejski - Słubice 2003" przewiduje się współpracę z Collegium Polonicum, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina. "Strategia Słubice - Frankfurt n/O 2003" składa się z następujących trzech głównych przedsięwzięć:

1) "Ogród Europejski 2003" - urbanistyczne przewartościowanie terenów miejskich poprzez poprawę ich estetyki warunków krajobrazowych i wypoczynkowych oraz rozwój infrastruktury technicznej, wspólne przeprowadzenie imprez pod nazwą "Miasto nad rzeką",

2) 23 Międzynarodowe Dni Hanzy Czasów Nowożytnych, które po raz pierwszy odbędą się w dwóch miastach i dwóch państwach. Frankfurt n/O i Słubice będą uczestniczyć w tej imprezie jako, jednym z punktów kulminacyjnych roku jubileuszowego, żeby zaprezentować się około 140 miastom, biorącym udział w uroczystościach, oraz gościom z kraju i zagranicy,

3) Założenie miasta Frankfurtu n/O 750 lat temu jest podstawą, żeby rok 2003 obchodzić wspólnie z miastem partnerskim Słubice.

Jubileusz miasta z 750 urodzinami Frankfurtu w roku 2003 jest okazją do przygotowania i przekształcenia centrum miasta w widownię dla gości i mieszkańców Frankfurtu. Miasto Słubice - z uwagi na swoją niezależną krótszą historię, będzie współuczestniczyło w uroczystych obchodach jubileuszu "siostrzanego" miasta i przekształci swoje śródmieście w "scenę" dla gości z kraju i zagranicy.

Wspólnym "Ogrodem Europejskim 2003" obydwa miasta, Słubice i Frankfurt n/O, zamierzają osiągnąć dwa znaczące cele.

- Po pierwsze: poprzez obszerne nowe ukształtowanie nadbrzeży Odry jako wspólnego zielonego centrum "Krajobrazu miejskiego Słubice i Frankfurtu n/O", podniesie się ich ranga, oraz połączy w jedną sieć publicznych dróg, ulic i placów.
- Po drugie: organizowane w roku 2003 liczne imprezy w zakresie planowania krajobrazu, ogrodnictwa i kultury sprawią, że Ogród Europejski stanie się w okresie od kwietnia do października kulminacyjnym wydarzeniem roku. Centralnymi terenami wystawy ogrodniczej będą wyspa Ziegenwerder we Frankfurcie n/O oraz tereny obok stadionu OSiR w Słubicach.

Ponadto oba ośrodki miejskie dążą do osiągnięcia otwartego krajobrazu nadodrzańskiego "bez granic" poprzez jeszcze ściślejsze połączenie miast z otaczającymi je terenami przyrodniczymi.

W obliczu coraz bardziej zacieśniającego się powiązania obszaru gospodarczego, kulturalnego i życiowego, właśnie to nadgraniczne położenie przyczynia się do tak wielkiej atrakcyjności naszych bliźniaczych miast. Celem, który nam przy tym przyświeca jest stworzenie możliwości poznawania sąsiedniego kraju w nieskomplikowany sposób krok po kroku, stworzenie możliwości spotkań i poprzez nowe ukształtowanie mało lub nieużytkowych w ogóle terenów, spowodować zrastanie się miast oraz spotęgowanie możliwości ich współpracy. Para miast: Słubice i Frankfurt n/O postrzegana jest w powyższym kontekście jako modelowy przykład transgranicznego rozwoju miast.
Zapoczątkowany został on przez Uniwersytet Europejski Viadrina i Collegium Polonicum.

Rok jubileuszowy spowoduje napływ do Słubic i Frankfurtu n/O międzynarodowych turystów. Miasta nasze mają tym samym równe szanse oraz obowiązek reprezentowania swoich krajów jako bramy na Wschód względnie jako bramy na Zachód. Szczególną uwagę zwróci się w tym miejscu na współpracę i wspólną funkcję mostu. Dobre zaprezentowanie tych funkcji to zadanie o wymiarze europejskim wymagające wsparcia ze strony władz Brandenburgii, władz wojewódzkich, niemieckiego i polskiego rządu jak również struktur Unii Europejskiej.

W obliczu przedstawionych wyzwań roku 2003 istnieje konieczność, wspólnego opracowania uzgodnionej strategii, która opanuje i obejmie wszystkie konieczne pojedyncze przedsięwzięcia w ich czasowym, przestrzennym, finansowym i organizacyjnym aspekcie.


Program Strategia "Słubice - Frankfurt n/O 2003" mapa przedsięwzięć