Mamy pierwszą inicjatywę obywatelską!

Możecie odnowić park, plac zabaw, wybudować parking czy zorganizować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele. Na tzw. inicjatywy obywatelskie gmina zarezerwowała w swoim budżecie 60 tys. zł. Pierwsza umowa została już podpisana.

Wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, złożyła Olga Cichowicz, która w ramach inicjatywy obywatelskiej „Słubice – miasto artystów” chce działać na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu. Inicjatywa lokalna polegać będzie na stworzeniu teatru jako lokalnej metody pracy, której efektem będzie spektakl zrealizowany przez aktorów amatorów. Środki zebrane ze sprzedaży biletów – cegiełek zostaną przekazane na pomoc najuboższym rodzinom z terenu gminy Słubice w okresie przedświątecznym.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia wystawiona zostanie sztuka autorstwa Izabeli Degórskiej „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Premiera sztuki zaplanowana jest na listopad 2015r.

Trzymamy kciuki za naszych artystów – amatorów i już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spektakl.

Równocześnie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane działaniami na rzecz lokalnej społeczności do składania wniosków na realizację zadań publicznych. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słubicach, w pok. 111, bądź telefonicznie 95 737 2011.

 

Co to jest inicjatywa lokalna?

 

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z gminą. W ten sposób mogą wspólnie zadziałać na rzecz społeczności lokalnej m.in. w obszarach remontów, edukacji, kultury fizycznej, turystyki, porządku publicznego czy ochrony środowiska. Pozwala to np. odnowić park, plac zabaw, wybudować parking czy zorganizować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele. Ważne w inicjatywie lokalnej jest to, że mieszkańcy współpracują z gminą. Oznacza to, że nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację. Sami określają w jaki sposób zaangażują się w prace. Mogą świadczyć prace społeczne, wnieść środki finansowe lub rzeczowe. W zamian gmina wykona swoją część zadania. Wniosek mogą złożyć zarówno mieszkańcy gminy Słubice bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania z :

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

 

2) działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;

 

4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

 

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

7) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

W budżecie gminy na 2015 rok zarezerwowano ponad 60 tysięcy złotych na realizację tego zadania.

Sabina Matkowska